Andrahandsuthyrning

Brf Folkungaträdets riktlinjer för andrahandsupplåtelse av lägenhet

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än bostadsrättsinnehavaren själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Det krävs inte heller att bostadsrättsinnehavaren tar betalt av den som använder lägenheten. Vad som i det följande anges om uthyrning gäller därför även för utlåning.

Vad gäller för andrahandsuthyrning av lägenhet?

Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen också bor i sina lägenheter och är aktiva och ansvarsfulla medlemmar i föreningen. Det är en viktig förutsättning för en väl fungerande bostadsrättsförening. En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening medför flera problem, som

  • att anonymiteten ökar,
  • att en hyresgäst i allmänhet har mycket litet eller inget intresse för föreningen,
  • att det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset.

Styrelsen har därför en restriktiv policy till andrahandsupplåtelse. Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsupplåtelser.

För att hyra ut lägenheten i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. Ansökan ska göras i god tid före hyresförhållandet och på ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut samt hur lång tid den ska hyras ut. Förtryckt blankett för ansökan kan erhållas från styrelsen. Styrelsen lämnar sedan besked efter nästkommande styrelsemöte där beslut tas om ansökan ska beviljas eller avslås.

Tillstånd för andrahandsupplåtelse ges för ett år i taget. En bostadsrättsinnehavare har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om han eller hon inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, till följd av studier eller arbete på annan ort, utlandstjänstgöring, provboende med partner, m.m.  Även om bostadsrättsinnehavaren lånar/hyr ut till barn, barnbarn eller släkting medan han eller hon själv bor någon annanstans gäller ovanstående om ansökan om tillstånd från styrelsen.

I enlighet med hyresnämndens praxis gäller i princip maximalt tre års andrahandsuthyrning. Efterhand som tiden går blir skälen att tillåta fortsatt andrahandsupplåtelse allt mindre beaktansvärda.

Om ansökan avslås av styrelsen kan den ansökande vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad.

Den som hyr en lägenhet i andra hand blir bostadsrättsinnehavarens hyresgäst och bostadsrättsinnehavaren blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och det bör finnas ett skriftligt hyresavtal. Det är viktigt att bostadsrättsinnehavaren informerar sin hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen.

Hyr en bostadsrättsinnehavare ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar han eller hon att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.

Reglerna om andrahandsupplåtelse finns i 12 kap. 39-40 §§ jordabalken och i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen.